نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
تلفن منزل
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
با کدامیک از موارد زیر آشنایی دارید؟
به کدام کشور خارجی سفرکرده اید؟
مدرک تحصیلی
میزان آشنایی با زبان خارجی
تا کنون در سازمانهای دولتی و غیر دولتی دیگری بکار اشتغال داشته اید؟
نام آژانس هواپیمایی و یا شرکت هایی که تا کنون در آنجا مشغول به کار بوده اید؟
با کدامیک از تخصصهای زیر آشنایی دارید ؟
درآژانس راه ابریشم متقاضی چه سمتی هستید؟
امکان ارائه تاییدیه حسن انجام کار از آخرین محل خدمت برای شما میسر است؟
ارسال عکس پرسنلی
میزان حقوق درخواستی شما چقدر است؟
چنانچه مطلب دیگری را لازم میدانید بطور مختصر بنویسید.