شماره حساب ها :

شماره حساب ملت : 5527684322

شماره کارت ملت :6104337861906814

به نام آقای میثم حاجی قاضی